Доц. Д-р Николай Христов Колев, д.м.

Доцент по урология

Биографични данни

Дата и място на раждане:
03.05.1967, Плевен

  Образование:

 • Средно образование – „Анастасия Димитрова“ Плевен, (1985 г.)
 • Висше образование – медицина във Висш Медицински Институт Плевен, (1993 г.)
 • Специалност Урология, Медицински Университет Плевен, Клиника по урология, (1998 г.)
 • Образователна и научна  степен „Доктор” по научна специалност Урология 03.01.42, 2012 г.,
  въз основа на защитена дисертация на тема „ Практически аспекти на откриването и
  дисекцията на сентинелни лимфни възли при клинично локализиран карцином на простатната
  жлеза” във Военномедицинска академия гр. София
 • Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, Рег. №6571/2010 г.
  Трудов стаж:

 • 2013 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен
 • 2013 г. – Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, МУ – Плевен
 • 1996-2013 – Лекар – ординатор в същата клиника.
 • 1994 – 1998 г. Специализант по Урология в Клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“,
  Плевен
  Академични позиции:

 • „Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински
  Университет Плевен, (2013 г.)
  Курсове и специализации:

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universite Libre de Bruxelles, Hopital Erasme,
  Prof. C. Schulman, Брюксел, Белгия, 2002 г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof.
  H. Huland, Хамбург, Германия, 2002 г.
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната
  система da Vinci S като Console Surgeon, 2010 г., IRCAD-EITS, Strasbourg, France
 • Специализация в Милано, Италия в Instututo Europeo di Oncologia, Universita di Milano при
  Проф. Оттавио Де Кобелли за оператор на конзола при робот асистирани операции на рак на
  простатната жлеза, 2011 г
 • Курс по Интервенционален ултразвук в урологията, Висш Медицински Институт, София ,
  януари 1996 г.
 • Курс по „Ендоскопска урологична хирургия”, 11-15.12. 2000 г., Медицински Университет,
  София
 • Тематичен курс „Uretero-renoscopy &PCN”, 24-27 Mарт 2004 г., Виена, Австрия
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2005 г.,
  Истанбул, Турция
 • Тематичен курс „ Hands on training Laparoscopy course 3”, Март 2009 г., Стокхолм, Швеция
 • Курс „Диагностична лапароскопия” – І-во ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс „Оперативна лапароскопия” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар по Роботизирана
  хирургия за югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., Медицински Университет – Плевен
 • Курс „Traditional and Robotic assisted laparoscopy in urology and gynecology”, 2-3 Юли 2010 г.,
  Клуж, Румъния
 • Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy”към European School of Urology, Vienna,
  Austria, March 2011
 • Курс „2-nd International EAU-EULIS Comprehensive Urolithiasis Workshop”, Sofia, 28-29.04.2011 г.
 • Курс на тема “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy-tips and tricks ” към European School of
  Urology, Paris, France, Feb 2012
 • Курс на тема “Robot renal surgery” към European School of Urology, Paris, France, 2012 г.
 • Курс на тема ”Robotic Urologyc Surgery: Implementation Strategies“, European Institute of
  Oncology, Milan, 2013 г.
 • Kурс на тема „Pelvic Floor Reconstruction and Female Incontinence Surgery Advanced Workshop”. Rome,
  Italy, 09 Oct. 2013
 • Kурс на тема „Pelvic Floor Reconstruction and Female Incontinence Surgery Advanced Workshop”. Rome,
  Italy, 09 Oct. 2013
 • Kурс към European School of Urology на тема “Robot renal surgery” в рамките на 29-th Annual Congress
  of European Association of Urology, Stockholm, Sweden, 10-15 Аpril 2014
 • Kурс по роботизирани техники в урологията за лекари и студенти със системата Da Vinci Si. Плевен,
  26-27.06.2014
 • Kурс по роботизирани техники в урологията California, Suney Valey, USA, May 2018
 • Курс за използване на Лазери при лечението на Tумори на горните пикочни пътища, 25 септ 2019,
  Barcelona, Spain, Prof. Alberto Breda
 • Курс за използване на Лазери при лечението на Конкременти на горните пикочни пътища, 26 септ
  2019, Barcelona, Spain, Prof. Palou
  Преподавателска дейност:

 • Българоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Плевен
 • Англоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Плевен
 • След дипломно обучение, Лапароскопска урологична хирургия –ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен
  Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации – над 100;
 • Научни съобщения – над 50;
 • Съавторство “Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и
  урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом.“ Т. Делийски, Г Горчев, В. Димкитров,”
  – 2006 г.
 • Съавторство в Лимфна дисекция при рак на простатната жлеза. стр. 345-368. Глава в „Лимфна
  дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия
  дроб и при малигнения меланом“. Учебник (616 страници) под общата редакция на Доц. Т. Делийски,
  Проф. Г. Горчев, Проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание – Плевен 2007 г. ИК
  „Фотон и АЯ” ООД, ISBN-978-954-756-071-0.
 • Съавторство в Оперативна, обща и специална хирургия, оперативни грижи. Делийски Т, Димитрова.
  Раздел урология. Н. Колев. Учебник 540 стр., Издателски център МУ Плевен, 2017 г., ISBN-978-954-
  756-201-1
  Научно-изследователска дейност:

 • Участие в научен проект на тема „ПРОУЧВАНЕ НА ЛИМФНОТО ОТТИЧАНЕ И МЕТАСТАЗИРАНЕ НА
  ЛОКАЛНО ОГРАНИЧЕН КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА ЧРЕЗ МАРКИРАНЕ НА СЕНТИНЕЛНИ
  ЛИМФНИ ВЪЗЛИ“ №5/2007 г. финансиран от МУ Плевен
 • Участие в научен проект на тема ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ГЛАВАТА И
  КОЖАТА НА ПЕНИСА СЛЕД РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПЛАСТИКИ ПО ПОВОД ПАРАФИНОМ “ №5/2010 г.
  финансиран от МУ Плевен
  Членство в научни организации:

 • Българско Урологично дружество
 • Европейска Асоциация по Урология (European Association of Urology)
 • Американска Урологична Асоциация (American Urologic Association)
 • Society of Robotic Surgery (SRS)
 • Society of the European Robotic Gynaecological Surgery (SERGS)
 • Европейско дружество по медицинска онкология (European Society for Medical Oncology, ESMO)
 • Българска Асоциация по ултразвук в медицината
 • Български лекарски съюз
  Езикова квалификация:

 • Английски език
 • Руски език